OSNOVNA ŠOLA POLZELA, ENOTA VRTEC

Glavni trg 1, 3313 Polzela


Ravnateljica:

Bernardka SOPČIČ / Tel.: (03) 703-31-00

Pomočnica ravnateljice:

Sabina POSEDEL / Tel.: (03) 572-20-18


Tajništvo:

Alenka Strašek, Andreja TRBEŽNIK / Tel.: (03) 703-31-00


Računovodstvo:

Anica Paščinski / Telefon : (03) 703-31-15

Majda Diacci / Telefon: (03) 703-31-21

Faks: (03) 572-01-35


Elektronski naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net

Transakcijski račun: 01373-6030675312

ID. ŠT. ZA DDV: SI33941688


ENOTA VRTEC POLZELA

Glavni trg 1, 3313 Polzela

03 572 20 18 I 041 620 729 (od 7.00 - 15.00),


PODRUŽNICA ANDRAŽ

Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela

Gsm: 051 264 117 (od 6.30 – 15.00).

URADNE URE V ŠOLI IN VRTCU


Ravnateljica : vsak ponedeljek od 7.30-9.00

Pom. ravnateljice (vrtec) : 7.30-8.30 in 13.30-14.30


Tajništvo : 7.30-8.30 in 13.00-14.00


Računovodstvo : 7.30-8.30 in 13.00-15.00

Izven navedenega časa smo dosegljivi po e-pošti.


POSLOVNI ČAS VRTCA POLZELA: od 5.15 do 16.00

POSLOVNI ČAS VRTCA ANDRAŽ : od 6.30 do 15.00


Poslovni čas vrtca smo določili na osnovi potreb staršev, razvidnih iz prijavnice, ki velja za vsako šolsko leto posebej.

Kdaj? Kaj? 5.15–7.30

Prihodi otrok v vrtec, zbiranje oz. razdruževanje, igralne dejavnosti, počitek za otroke, ki to želijo, potrebujejo. 5.15–7.00


Jutranje varstvo za učence 1. razreda osnovne šole po dogovoru s šolo. 7.30–8.30

Priprava na zajtrk, zajtrk, pospravljanje – urejanje igralnic.

od 8.30–9.45 -- 8.30-10.30 (za starejše otroke)

Igralne dejavnosti, organizirane s sodelovanjem otrok, vzgojiteljic – v vseh primernih prostorih vrtca.

od 9.45–10.45 -- 9.45-11.30 (za starejše otroke)


Bivanje na prostem: na igrišču vrtca, šole, sprehodi v naravo – v bližnjo okolico, (glede na vremenske razmere) – poleti zgodaj zjutraj, pozimi kasneje).

od 11.15–12.00 -- 11.30-12.30 (za starejše otroke)


Kosilo, urejanje prostorov za igro ali počitek.

od 12.00 do 13.45

od 13.45 do 16.00


Vstajanje (otrok praviloma ne budimo), malica, igralne dejavnosti v prostorih vrtca ali na prostem, združevanje oddelkov, odhodi otrok domov.

Spodbujamo pozitivno energijo in vedro razpoloženje med vsemi zaposlenimi. Želimo dobro počutje vseh otrok, zato si prizadevamo za vsakega posebej, da vrtec spozna, se nanj postopno navadi in da v tem času tudi mi spoznamo otroka in starše, kar je pogoj za uspešno sodelovanje.

Posebno pozornost namenjamo otrokom s posebnimi potrebami. Razvijamo zdrav življenjski slog z veliko gibanja, plesa, bivanja na prostem, uravnoteženo zdravo prehrano z veliko tekočine, sadja in zelenjave. Skrbimo za živahen in dinamičen utrip, kjer se vedno kaj zanimivega dogaja in lahko otroci razvijajo in uresničujejo svoje interese, nagnjenja, potrebe na mnogo različnih načinov. Vsakemu otroku omogočimo, da se izrazi na svoj – izviren način.

Smo vrtec, ki je pozitivno naravnan za timsko delo, odprto komunikacijo, spremembe sprejemamo kritično in postopno, imamo velik interes za izobraževanje, iskanje novih uspešnih poti, ki ugotavljajo in zagotavljajo kakovost življenja otrok v vrtcu.

Vodilna vrednota so pristni medsebojni odnosi, ki omogočajo sodelovalnost in krepitev vsakega posameznika kot celovite osebnosti.


1. Družino spoštujemo in cenimo družino, njeno poreklo in svetovni nazor. Vrtec noče in ne more prevzeti vloge družine, lahko je le pomoč staršem pri varstvu in vzgoji njihovih otrok. Cilje lahko dosegamo le s simetričnim sodelovanjem vzgojiteljev in staršev.


2. Razvijanje odnosa do sebe in drugih (varnost, sprejetost, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, strpnost) V današnjem potrošniškem svetu je težko biti dosleden, težko je počakati, deliti, ne imeti vsega. V vrtcu, v družbi vrstnikov, se te vrednote spontano oblikujejo. Zaposleni se trudimo zadovoljiti otrokove temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, po igri. Ob vsem tem pa otroci pridobivajo dragocene življenjske izkušnje in pozitivno samopodobo.


3. Narava, zdravje, gibanje (EKO, ZDRAV, FIT vrtec)

Naša prednost in posebnost je življenje v naravi, z naravo in za naravo. Otrokom omogočamo veliko bivanja v naravi, saj nam to omogoča naše geografsko poreklo. Otroci se učijo naravo spoštovati, čutiti in ohranjati. Ob neposrednem stiku z naravo si privzgojijo pozitivne življenjske navade, omogočeno jim je gibanje v naravnem okolju, spoznavajo odvisnost in povezanost vsega v naravi.


4. Prijateljstvo, zaupanje, iskrenost, delavnost vse to poskušamo živeti. Najboljši vzgled je dober vzgojitelj.


5. Kompetentnost, ustvarjalnost

1. člen Zakona o vrtcih: Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.

Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.

Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja.

Spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja.

Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja.

Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja.

Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Predstavitev

Bernarda

NAGOVOR RAVNATELJICE

Ko se ob jutrih po dolini začnejo vleči bele meglice, ko se na povešajoče
kobulice hmelja nizajo biseri jutranje rose in se v šoli oglasi zvonec, se
tudi za škratov vrtec in njegove »male stanovalce« prične novo obdobje.
Prazne igralnice napolnijo razigrani glasovi, smeh in novi obrazki z iskrivimi
očkami. Novi pedenjpedi in pedenjpedke se že privajajo na vrtčevsko
vzdušje, pridno spoznavajo svoje sovrstnike in male prijatelje, predvsem
pa nove vzgojiteljice in njihove pomočnice. Nastopi tudi čas, da si vrtec, v
skladu z načeli ter v želji dobrega načrtovanja in izvajanja svojega
poslanstva, zastavi prednostne naloge. Te bodo tudi v tem letu narekovale
dejavnosti, ki bodo bivanje malčkov v vrtcu naredila prijetno, ustvarjalno
in poučno. Tako bomo še vedno spodbujali najrazličnejše oblike in metode
za povečanje jezikovne zmožnosti učinkovite in ustvarjalne rabe govora.
Vse dejavnosti za omenjeno kompetenco se bodo seveda medpredmetno
realizirale preko ustvarjanja – tudi prvih naravoslovnih korakov v
ekovrtičku in njegovih gredicah ter hkrati z osvajanjem vrednot ekovrtca.
Da bi se malčki v vrtcu dobro počutili, bo prav gotovo pripomoglo stalno
komuniciranje z Vami, spoštovani starši, preko rednih srečanj,
izobraževanj, obiskovanja spletne strani vrtca, z listanjem e–publikacije …
V veliko pomoč dobremu počutju otrok pa bo tudi védenje zaposlenih o
notranji diferenciaciji in občutljivosti za individualne razlike med otroki
ter temu primeren individualni pristop. Zavedamo se, da je individualni
pristop potreben tudi pri otrocih s posebnimi potrebami, ki jim bosta v
veliki meri pomagali socialna in specialna pedagoginja s svojim strokovnim
delom. Napredek otrok bomo še naprej spremljali z vso natančnostjo in
doslednostjo. Ker dobro počutje pomenijo tudi dobri medsebojni odnosi,
jih bomo tudi v tem vrtčevskem letu krepili z mediacijskimi pogovori. Ti
bodo spodbujali izražanje in prepoznavanje čustev pri otrocih. Pri
reševanju morebitnih nesoglasij in konfliktov si bomo pomagali s pomočjo
pogovorov in socialnih iger ter (kot že vrsto let) z medvedkom Zdravkom.
Zgodnje otroštvo aktivno ustvarja pomembna znanja in privzgaja
življenjske veščine, pomembne za vse življenje. Prav zato bomo še vedno
spodbujali privzgajanje potrebnih življenjskih vrednot. Preko fit
dejavnosti bomo poskrbeli za razgibanost otrok in razvoj gibalnih sposobnosti naših najmlajših.

Vse dejavnosti so dobro sprejete, kadar so

otroci raziskovalno radovedni in motivirani za raziskovanje, zato bomo

intenzivno spodbujali tudi to. Številna znanja, usvojena v vrtcu, so temelj

za dobro nadgradnjo in dopolnitev teh v šoli. Da bo vstop v šolo v naslednji
jeseni čim lažji, bomo najstarejšim otrokom v vrtcu omogočili aktivno
vključitev v šolske dejavnosti (prireditve, obisk šolske knjižnice in
računalniške učilnice), v delo skupin omenjenih otrok pa se bodo vključevali
učenci z najrazličnejšimi predstavitvami. Še dodatno bomo obe inštituciji
povezali s skupnimi projekti, ki jih načrtujemo tudi v tem šolskem letu.
Nadstandard, tudi v duhu možnosti napredovanja posameznika, bodo
omogočale dejavnosti obogatitvenega (tudi popoldanskega) programa:
bralna značka, angleščina, računalništvo, ples …. Vse dejavnosti pričajo o
veliki skrbi za kakovost, ki v vrtcu ne pomeni zgolj urejene igralnice,
temveč tudi kompetentno, ustvarjalno in odgovorno vzgojiteljico. Zato
bomo prav temu v šolskem letu 2013/2014 namenili veliko izobraževalnega
časa.

Številne aktivnosti, ki jih lahko podrobneje spoznate preko te publikacije

ali celotne spletne strani, obetajo privlačno in ustvarjalno vrtčevsko leto,
predvsem pa želim, da bo to prežeto s prijetnimi, sončnimi in spominov
polnimi dnevi, ki jih boste lahko mali škratje z veseljem zaklenili v tiste
najbolj skrite kotičke svojih majhnih src. Naj bo prav za vse čudovito to
novo vrtčevsko leto. Srečno.

Ravnateljica mag. Bernardka Sopčič

ODDELKI

(Prvo starostno, drugo starostno, vrtec Andraž)

PRVO STAROSTNO

PRVO STAROSTNO

od 7:00 ure dalje

ENOTA ŠKRATKOV VRTEC Glavni trg 1, 3313 Polzela pisarna vrtca: 03 572 20 18, 041 620 729 (od 7.00 – 15.00) oddelka 1 in 2:  059 016 442 (od 7. ure dalje), oddelka 3 in 4:  059 016 443 (od…

VRTEC ANDRAŽ

VRTEC ANDRAŽ

od 6:30 do 15:00

ENOTA VRTEC ANDRAŽ Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela Vrtec Andraž: 051 264 117  (od 6.30 – 15.00). VIZIJA IN POSLANSTVO Spodbujamo pozitivno energijo in vedro razpoloženje med vsemi zaposlenimi. Želimo dobro počutje vseh otrok, zato si prizadevamo za vsakega…

DRUGO STAROSTNO

DRUGO STAROSTNO

od 5.15 do 16 .00

ENOTA ŠKRATKOV VRTEC Glavni trg 1, 3313 Polzela pisarna vrtca: 03 572 20 18, 041 620 729 (od 7.00 – 15.00) oddelka 5 in 6:  059 011 825  (od 5.15 – 16.00, izjemoma  tudi po 16. uri) oddelka 7 in…

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Obogatijo življenje in delo v vrtcu. Namenjene so dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter pestrejši izbirivsebin. Obogatitveni programi se bodo izvajali v dopoldanskem času. Vsebina programov je opredeljena v letnih načrt ih posameznih oddelkov. Preberite več…