Projekti, naloge, program

Projekti, naloge, program

 PROJEKTI ZA VSE OTROKE

 • EKOVRTEC skupaj z ekošolo – projekt kot način življenja od vrtca do konca osnovne šole
  (bioprehrana, ekovrt, ekopredelava, ekoosveščanje z odpadki);
 • ZDRAV VRTEC (zdrava prehrana, preventiva, varno s soncem);
 • FIT PROGRAM – projekt »Svet gibanja, svet veselja« (z gibanjem do zdravega telesnega
  razvoja);
 • IZ VRTCA V ŠOLO – v vrtcu in 1. triletju osnovne šole s spodbujanjem bralnega interesa in
  strategije za predhodno opismenjevanje na podlagi medsebojnih srečanj in obiskov, skupnih
  prireditev, medsebojnih nastopov in obiskov knjižnic;
 • OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO
  ZNANJA
  ;
 • VZGAJANJE ZA NENASILJE;
 • NA-MA POTI (razvoj naravoslovno matematične pismenosti, vodilna tema:
  Raziskovanje in Gozd)
 • POKAŽIMO, KAJ ZMOREMO;
 •  MINUTE ZA ANGLEŠČINO;
 •  KINDYROO vadba.
 
PREDNOSTNE NALOGE VRTCA – NALOGE KURIKULUMA
STALNA PREDNOSTNA NALOGA VRTCA JE
SKRB ZA KAKOVOST
 • Celostni razvoj otroka v kompetentnega in ustvarjalnega otroka s celovito, ustvarjalno
  osebnostjo na osnovi:
 • diagnostičnega načrtovanja, spremljanja in vrednotenja razvoja s projektnim delom
  (načrtno vzgojno delo in spremljanje s portfoliom otroka);
 • medpodročnega in vertikalnega povezovanja strokovnih delavcev in izmenjave mnenj;
 • vzgojnega dela (privzgajanje vrednot, kultura prehranjevanja …);
 • eksperimentalnega in raziskovalnega dela otrok (dnevno delo preko radovednosti in
  eksperimentov, urejanje in opazovanje ekovrta v vseh letnih časih, razvijanje odnosa do narave, uporaba
  čutne poti
  …);
 • govora in branja z razumevanjem (negovanje dialoga in pravilnega govora, spodbujanje besednega
  zaklada in domišljije preko zgodb, pravljic – simulacije, lutk, gledališke dejavnosti, bralne značke, obiska
  knjižnic …);
 •  NTC-učenja;
 • razvijanja gibalnih spretnosti (FIT dejavnosti …);
 • razvijanja socializacijskih lastnosti otrok (mediacija in vzgajanje za nenasilje, socialne igre, tehnike
  sproščanja, medvedek Zdravko …);
 • razvijanja IKT–kompetenc;
 • stalne skrbi in spremljanja kakovosti dela.
 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
 • Obogatijo življenje in delo v vrtcu.
 • Namenjene so dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter pestrejši izbiri
  vsebin.
 • Obogatitveni programi se bodo izvajali v dopoldanskem času. Vsebina programov je
  opredeljena v letnih načrtih posameznih oddelkov.

  Vrste dejavnosti:
 • Škratov pevski zbor – za otroke od 5 do 6 let,
 • Orffova instrumentalno-gibalna vzgoja,
 •  Mediacija za najmlajše,
 •  Škratova knjižnica,
 •  Angleščina za predšolske otroke,
 •  Škratova bralna značka – za otroke 2. starostnega obdobja,
 •  Plavalni tečaj (financirano s strani staršev, sklada vrtca in občine) – za otroke od 5 do 6 let,
 •  Zobozdravstvena vzgoja in preventiva – za otroke od 4 do 6 let,
 •  Ekofrajer – mladi naravoslovec,
 •  Gibalček,
 •  Prometna vzgoja,
 •  Joga za otroke,
 •  Klekljanje za najmlajše,
 •  Plesna abeceda.
DODATNI PROGRAMI

Izvajajo se izven dnevne vzgoje in varstva. Vanje so vključeni otroci od 4. do 6. leta.

 • Ciciban planinec za otroke od 4 do 6 let
 • Spretni prstki za otroke od 4 do 6 let
VSI BOMO SKUPAJ
 
 • s šolo na Šport špasu in projektom Vrtec teče do medalje (28. september) ter zaključek
  ETM,
 •  pohod z lučkami (7. november),
 • s šolo na dobrodelnem koncertu (29. november),
 • v mesecu družine, ko bomo v vrtec povabili tudi svoje družine, praznovali v čast pomladi
  in družinam (26. marec),
 • najstarejši ob zaključku bralne značke (23. april),
 • na izletu/Škratovem pohodu na Gori Oljki (16. maj),
 • na zaključni prireditvi (4. junij – Slovo od vrtca, srečanja po oddelkih).

 

VARNO S SONCEM

 

varno-s-soncemvarno_s_soncem

 

 

 

 

 

 

 

Povezava  –  Nacionalni inštitut za javno zdravje